TẠO NGHỀ NỐI MI CHUYÊN NGHIỆP BMT

𝐾𝐻𝑂𝐴́ 𝐻𝑂̣𝐶 𝑁𝑂̂́𝐼 𝑀𝐼 𝐶𝐻𝑈𝑌𝐸̂𝑁 𝑁𝐺𝐻𝐼𝐸̣̂𝑃 
                   ❤HIỀN MI BEAUTY❤️
💫𝑇𝑅𝑂̣𝑁 𝐺𝑂́𝐼 𝑇𝑈̛̀ 𝐶𝑂̛ 𝐵𝐴̉𝑁 Đ𝐸̂́𝑁 𝑁𝐴̂𝑁𝐺 𝐶𝐴𝑂
💫 𝐷𝐸𝑆𝐼𝐺𝑁 𝐺𝐴̂̀𝑁 20𝐾𝐼𝐸̂̉𝑈 𝑀𝐼 𝑪𝑳𝑨𝑺𝑺𝑰𝑪 Đ𝑂̣̂𝐶 𝑄𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁 - 𝐿𝐴̣ 𝑀𝐴̆́𝑇 
🎗𝑲𝑯𝑶𝑨́ 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂𝑵 Đ𝑬̂̀ 𝑻𝑯𝑰𝑬̂́𝑻 𝑲𝑬̂́ 𝑽𝑶𝑳𝑼𝑴𝑬 𝑺𝑰𝑬̂𝑼 𝑯𝑶T

❤️.          ❤️.              ❤️.                       ❤️
🌟 𝑁𝑂̣̂𝐼 𝐷𝑈𝑁𝐺 𝐾𝐻𝑂𝐴́ 𝐻𝑂̣𝐶 .
📍 TỔNG HỢP : 5 triệu 
( 1 nhip + 2 nhip ) 
  -  𝐾𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑂𝑁𝐸 𝐵𝑌𝐸 𝑂𝑁𝐸. 
  - Kỹ thuật nối volum 
- kỹ thuật nối mi thiết kế 
- kỹ thuật nối mi volum
- kỹ thuật làm fan volum 
- kỹ thuật nối mi 1 nhip 
- kỹ thuật nối mi 2 nhíp 
- kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh
- giáo trình hơn 40 dang mi thiết kế
Tặng full cốp đồ chuyên nghiệp ( không ohair mua thêm bất cứ gì

📍𝑁𝐴̂𝑁𝐺 𝐶𝐴𝑂 : ( 1 𝑁𝐻𝐼́𝑃 )𝑁𝑂̂́𝐼 𝑇𝑂𝐴̉ 𝑀𝐼 :3 Triệu
- 𝑓𝑜𝑟𝑚 : Măt tròn , mắt dài , mắt sex
- 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑖 :
❤️𝑀𝐼 𝐶𝐴́𝑁𝐻 𝑇𝐼𝐸̂𝑁 
❤️𝑀𝐼 𝐵𝑈́𝑃 𝐵𝐸̂  
❤️𝑀𝐼 𝐶𝐻𝑂̂̀𝑁 𝑇𝐻𝐴́𝐼 𝒋
❤️𝑀𝐼 Đ𝑈𝑂̂𝐼 𝐶𝐴́𝑂 
❤️𝑀𝐼 𝑀𝐴̆́𝑇 𝑀𝐸̀𝑂 𝑆𝐸𝑋𝑌 
❤️𝑀𝐼 𝑀𝐴̆́𝑇 𝑈̛𝑂̛́𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́ 
❤️𝑀𝐼 Đ𝑈𝑂̂𝐼 𝐶𝐻𝑂̂̀𝑁  
❤️𝑀𝐼 𝑆𝑂𝐿𝐸 
❤️𝑀𝐼 Đ𝑈𝑂̂𝐼 𝐶𝐴́ 
❤️𝑀𝐼 𝐴̂́𝑁 Đ𝑂̣̂ 
❤️𝑀𝐼 𝐾𝐴𝑇𝑈𝑁 
❤️𝑀𝐼 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́ Đ𝑂̣̂𝐶 𝑄𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁 
❤️Mi crow
❤️Mi diamond
❤️Mi crytal
❤️Mi macara
- 𝐻𝑜̣𝑐 𝑁𝑂̂́𝐼 𝑇𝐻𝐴̆̉𝑁𝐺 𝑀𝐼  - 𝑇𝑂Ả
🎗 𝑲𝑯𝑶𝑨́ 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂𝑵 Đ𝑬̂̀ 𝑻𝑯𝑰𝑬̂́𝑻 𝑲𝑬̂́ 𝑴𝑰 𝑽𝑶𝑳𝑼𝑴 ( gồm 20 dáng mi độc quyền )
- 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎̣𝑜 𝑓𝑎𝑛 : 2𝐷 , 3𝐷 ,4𝐷 , 5𝐷 , 6𝐷 .....
- 𝑁𝑜̂́𝑖 𝑚𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 
- 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑦 , đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 
- 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑘𝑒𝑜 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛𝑜̂́𝑖 
- 𝐾𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑘𝑒𝑜 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 
- ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑝𝑎 . 
- 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 
ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑝𝑎 . 
- 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 
- 𝐻𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑡 - 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑚𝑖 , 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑚𝑖 

- 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑎̣̆𝑚 𝑚𝑖 .
- 𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑚𝑖 𝑛𝑜̂́𝑖 đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑜̛𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 

🌟 𝑄𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁 𝐿𝑂̛̣𝐼 𝐻𝑂̣𝐶 𝑉𝐼𝐸̂𝑁 Đ𝐶 𝑁𝐻𝐴̣̂𝑁 
✔️  𝐵𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 
✔️ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑢̛𝑢 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑏𝑎̣̂𝑛 ( 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑢̛𝑢 1
𝐿𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ) 
✔️ 𝑘𝑜 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 
✔️ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̀𝑚 𝑠𝑎́𝑡 , đ𝑐 𝑙𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̂̃𝑢 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 hạnh linh eyelash 𝑐𝑜́ ( 20 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑖 ℎ𝑜𝑡 ℎ𝑖𝑡 ) 
✔️ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑈𝑃𝐷𝐴𝑇𝐸  𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 
𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐿𝐴̀𝑀 Đ𝐸̣𝑃 Đ𝑂̣̂𝐶 𝑄𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁 
𝐻𝑂̣𝐶 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑁 𝑈𝑌 𝑇𝐼́𝑁 - 𝐶𝐻𝐴̂́𝑇 𝐿𝑈̛𝑂̛̣𝑁𝐺 - 𝐶𝐻𝑈𝑌𝐸̂𝑁 𝑁𝐺𝐻𝐼𝐸̣̂𝑃  
✨ Đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑖̣𝑐ℎ - 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎́ ℎ𝑜̣𝑐 ✨
📞 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 : 0377146227
🏡 : 48 TRẦN VĂN PHỤ, Tp Buôn Ma Thuột

Comments